Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád pro rezervace v rámci produktu  Technotrasa surová krása.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

             Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
             IČ: 029 95 832
             DIČ: CZ02995832
             se sídlem: Střelniční 78/16, 702 00 Ostrava
             zapsané u OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 59059     
             Kontaktní údaje
             email: technotrasa@mstourism.cz
             web: www.mstourism.cz
             (dále jen „prodávající“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na rezervace.technotrasa.cz (dále je „rezervační systém“), nebo prostřednictvím nákupu služby u některého ze smluvních partnerů prodávajícího.

II. Informace o službách a cenách

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb v katalogu rezervačního systému. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v rezervačním systému. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.  

III. Objednávka a uzavření smlouvy

 1.  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku služeb těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,
  • osobně na prodejních místech provozovaných smluvními partnery prodávajícího,  jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny na webové stránce www.technotrasa.cz 
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu, počet míst a způsob platby.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na „REZERVOVAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a  nepovažuje se za uzavření smlouvy. Toto potvrzení bude obsahovat odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva je uzavřena až po úhradě úplné ceny služeb.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není služba uhrazena. Kupující může zrušit objednávku osobně,  telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služeb v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.  

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání služeb. Kupující může objednávat služby také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.  
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.  

V. Platební podmínky a podmínky dodání

 1. Cenu služeb dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím bankovního převodu nebo platbou prostřednictvím platební brány GoPay
  • v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty na prodejních místech  provozovaných smluvními partnery prodávajícího,  jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny na www.technotrasa.cz.
 2. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s dodáním služeb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, v případě platby prostřednictvím platební brány GoPay připsáním částky na obchodní účet prodávajícího vedený u GoPay.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada ceny služeb před poskytnutím služby není zálohou.
 5. Služby jsou kupujícímu dodány předáním nebo zasláním elektronického voucheru na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 6. Prodávající vystaví sám nebo prostřednictvím svého smluvního partnera kupujícímu doklad o zaplacení, který je předán osobně nebo odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 7. V případě  Chargebacku, který je kupujícím vyžádán v souvislosti s nabízenou službou, je zodpovědný za vrácení peněz prodávající.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne obdržení voucheru (osobním předáním nebo zasláním na emailovou adresu kupujícího)
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o využití volného času, pokud je služba poskytována v určeném termínu,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání služeb a nedostupnosti služeb. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce  a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

VII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu technotrasa@mstourism.cz. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII. Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Vadu poskytnuté služby je kupující povinen vytknout bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a nejpozději do šesti měsíců od jejího poskytnutí. V případě odstranitelné vady má kupující právo na poskytnutí služby bez vady nebo na přiměřenou slevu z ceny služby. V případě neodstranitelné vady a nelze-li službu řádně využít, má kupující právo buď odstoupit od smlouvy, anebo na přiměřenou slevu z ceny služby.
 3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující na adrese sídla prodávajícího.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Pokud je kupující fyzickou osobou, bude jeho osobní údaje zpracovávat prodávající Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. jako správce osobních údajů v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy. 
 2. Dalším účelem zpracování je plnění zákonných povinností správce osobních údajů zejména ve vztahu k daňovým a účetním předpisům a po splnění smlouvy také ochrana oprávněných zájmů správce v případě soudního či jiného právního sporu, pokud bude potřeba osobní údaje subjektu údajů předložit jako důkaz v soudním řízení.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, resp. po dobu vedení zákaznického účtu. Z důvodu ochrany oprávněného zájmu jsou osobní údaje uchovány pod dobu 10 let po zániku smlouvy z důvodu ochrany správce v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů jsou zpracovávány po dobu vyplývající z daňových a účetních právních předpisů.
 4. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v čl. I. těchto všeobecných obchodních podmínek. 
 5. Subjekt údajů má vůči správci osobních údajů tato práva:
  • podle čl. 15 nařízení GDPR právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se jej  týkají;
  • podle čl. 16 nařízení GDPR právo na opravu osobních údajů;
  • podle čl. 17 nařízení GDPR právo na výmaz osobních údajů;
  • podle čl. 18 nařízení GDPR právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • podle čl. 20 nařízení GDPR právo na přenositelnost osobních údajů;
  • podle čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 6. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 7. Uzavřením smlouvy poskytuje kupující souhlas, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce služby pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části služby prodávajícím a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je kupujícím  prodávajícímu  a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž kupující je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá kupující prodávajícímu ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů kupujících se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozích odstavců.
 8. Kupující dále bere na vědomí, že v rámci služby mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Kupující bere na vědomí, že k pořizování těchto záznamů  není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jeho souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jeho oprávněnými zájmy.
 9. Uzavřením smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pak pro zasílání informací o službách poskytovaných prodávajícím.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 8. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy technotrasa@mstourism.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 11. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30.3. 2020

Novinky

Fajne léto je opět tady!

Fajne léto je opět tady!

Fajne léto je opět tady!
Galerie venku

Galerie venku

Galerie venku
Váš oblíbený DEN S TECHNOTRASOU je opět tady!

Váš oblíbený DEN S TECHNOTRASOU je opět tady!

Váš oblíbený DEN S TECHNOTRASOU je opět tady!

Partneři

Beskydy
Ostrava Airport
Aocr
Česká republika
kudy z nudy
vspp
ahol
klacr
Těšínské Slezsko
Ostrava
Jeseníky
Poodří
ERIH
Hyundai